خانه پرسپولیس کارشکنی عربستان برای پرواز پرسپولیس
فدراسیون فوتبال پیگیر دریافت مجوز سفر سرخپوشان شد