خانه فدراسیون فوتبال وزیر کار اعلام کرد:
فدراسیون فوتبال دیگر هیچ بدهی به شستا ندارد