خانه لیگ برترتراکتور فدراسیون فوتبال:پیگیر تهمت های زنوزی از طریق مراجع قضایی هستم