خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس حیدری: پرسپولیسِ ۷ نفره، با یک دست و یک پا هم قهرمان آسیا می شود
عمدی یا سهوی بودن بلاهایی که سر تیم آمد را هواداران تشخیص می دهند