خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری علیرضا نجاتی: کرونا مانع آماده سازی من نشد/ از مسابقه دادن ترسی ندارم