خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس اشتباهات رادو بیش از دیگران به چشم آمد
عزیزیان: پرسپولیس بازی اول را ببرد راه می‌افتد