خانه پرسپولیس رئیس جدید فدراسیون، از دست رفتن امکان میزبانی ایرانی ها را متوجه مدیران سابق می داند
عزیزانِ ناموفق خادم