خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری پنجاه و سومین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی
عرب: تختی در ورزش همانند پوریای ولی بود و هیچ کس مثل او نشد