خانه پرسپولیس منابع مالی پرداخت طلب برانکو تامین و پرداخت بزودی صورت می گیرد/ تمام شد