خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس سمیعی باید هوشیارتر عمل کند؛ در مورد اتفاقات قرمز و آبی نباید خطی عمل شود
عربشاهی: ۴ تا ایجنت با ادمین ۲۰ ساله‌شان پدر پرسپولیس را درآورده‌اند