خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس سمیعی باید هوشیارتر عمل کند؛ در مورد اتفاقات قرمز و آبی نباید خطی عمل شود
عربشاهی: 4 تا ایجنت با ادمین 20 ساله‌شان پدر پرسپولیس را درآورده‌اند