خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس مدیران سابق ضربات زیادی به پرسپولیس وارد کرده‌اند
عربشاهی: میناوند دنبال منفعت شخصی نباشد