خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس عربشاهی: مسئولان فدراسیون نتوانستند پرسپولیس را تضعیف کنند