خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس عربشاهی: برای قهرمانی آسیا، نباید به برد با پنالتی اتکا کرد