خانه پرسپولیس عبدی: مدیرعامل پرسپولیس باید خیلی زود معرفی شود