خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس اگر می خواهید خدمت کنید به سیستان بروید
عبدی: غمگینم، به ‌راحتی همه‌ چیز دارد خراب می‌شود