خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی عبدی:برخی بدانند با لابی به جایی نخواهند رسید/مطالب درباره بازیکنانم کینه توزانه بود