خانه پرسپولیس عالیشاه در جلسه کمیته انضباطی حاضر می‌شود