خانه پرسپولیس کار نیمه تمام ما قهرمانی با پرسپولیس در آسیاست
عالیشاه: برای حضور هواداران لحظه شماری می‌کنیم