خانه پرسپولیس پاسخ کمیته مسابقات به درخواست پرسپولیس برای تعویق دربی: شاید زودتر برگزار کردیم
طنز فوتبال