خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی طلسم کیروش را شکستند،اما طلسم ایران پابرجا ماند/حسرت به دل کره‌ای‌های ماند