خانه پرسپولیس طغیان بازیکنان پرسپولیس: وای اگر مدیران نفاق و گسستگی را به تیم سرایت دهند