خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس این کارها علیه پرسپولیس برنامه ریزی شده است
طاهر‌زاده: می‌خواهند دیگر قهرمان نشویم