خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس پرسپولیس نبود یک مهاجم ششدانگ را حس می کند
طاهرزاده: هر روز یک تکه از پازل این تیم را برداشتند