خانه استقلال الشرطه یک - استقلال یک
صعود به هفته پایانی کشید