خانه پرسپولیس در پاسخ به ادعای آجرلو ؛اگر حرف زدن بلد نیستید حداقل حرف نزدن را یاد بگیرید
صدری: شاید یک سال بتوان با قدرت نظامی و سیاسی قهرمان شد ولی ۵سال …!