خانه پرسپولیس ميزان قرضی که مديران پرسپوليس انجام دادند، چقدر است؟
صدری در صدر