خانه پرسپولیس صدری: اکنون وقت صحبت کردن درباره تاخیر پروازمان به عربستان نیست