خانه لیگ برترسایپا صادقی: کاش قبل از تصمیم‌گیری برای شروع لیگ مشورت می‌کردند