خانه لیگ برترسایپا صادقی: هدف‌مان تک رقمی شدن در لیگ بیستم است