خانه لیگ برترشهر خودرو صادقی: تجربه نه؛ اما بازیکنان باانگیزه زیادی داریم