خانه منهای پرسپولیسلیگ برترسایپا صادقی: اشتباهات تاثیرگذار، ما را سیزدهم جدول کرده است