خانه پرسپولیس شیری: ببینید داوری چطور بود که گل‌محمدی از کوره در رفت