خانه پرسپولیس عزیزی‌خادم برای دریافت ویزای ما دستور پیگیری داد
شکوری: هواداران وارد بازی افرادی که منافع شان قطع شده نشوند