خانه پرسپولیس اینطور نیست هرکس حکم گرفت پولش را بگیرد
شکوری: قرارداد ترابی امروز ثبت شد