خانه پرسپولیس بین پیشکسوتان چند دستگی نیست
شکوری: خودم بازیکن بودم و مشکلات آنها را می‌دانم