خانه پرسپولیس شکوری: بدون سر و صدا دنبال خرید بازیکن هستیم