خانه پرسپولیس عذر بدتر از گناه مهاجم فراموشکار
شهریار خیلی دیر به فکر دلجویی از پرسپولیسی‌ها افتاد