خانه پرسپولیس جوان سرخپوش را دو دستی تقدیم کردیم و حالا از پرتغال قرض گرفتیم
شهریار، جوان رعنا شده پرسپولیس