خانه منهای پرسپولیسلیگ برترشهر خودرو شهرخودرو: تا جایی که زورمان رسید پای سرمربی‌مان ایستادیم، اما…!