خانه فوتسال پرسپولیس این همه پیشکسوت تحصیل کرده دارد، بعد می‌روند سراغ حراستی‌ها
شمس: کریمی بامعرفت‌ترین شماره هشت تاریخ فوتبال ایران است