خانه پرسپولیس این پرسپولیس شایسته قهرمانی آسیاست
شریفی: همیشه بی‌حاشیه منتظر فرصت در پرسپولیس هستم