خانه پرسپولیس شرکت شستا: هیچ مطالبه و دعوایی علیه باشگاه پرسپولیس نداشته‌ایم