خانه پرسپولیس احتمال غیبت هافبک عراقی در تمرین امروز
شرط بشار رسن برای تمدید چیست؟