خانه پرسپولیس شجاع بود، قائدی اجازه فکر کردن هم نداشت