خانه پرسپولیس صحبت های طوفانی شجاع علیه مدیریت پرسپولیس؛
شجاع: اگر مرا نمی‌خواهید بگویید! این رفتارها یعنی چه؟