خانه پرسپولیس باشگاهی که در و پنجره‌اش هميشه بسته است، چرا بايد در آسيا ببرد؟
شاه محمدی: آقایان پرسپولیس را پله کرده‌اند