خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس رمضانی و عبدی مهاجمان خوبی هستند فقط مشکل روحی دارند
شاه‌محمدی: به دلم افتاده قهرمانیم