خانه منهای پرسپولیسلیگ برترشاهین بوشهر شاهین بوشهر ۳ – ماشین‌سازی یک / طلسم قعرنشینی شکست