خانه پرسپولیس شاهین بندر عامری بوشهر 1 -4 پرسپولیس
صعود با 4 گل در آرامش مطلق