خانه پرسپولیس شاهرودی: با ادامه لیگ هم پرسپولیس قهرمان است